Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

ZÁPIS  DO  MŠ

Mateřská škola Krteček, Okrajová 110, Teplice.


Mateřská škola KRTEČEK, Okrajová 110, Teplice

ms.okrajova@volny.cz

 

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

Mateřská škola Teplice, Okrajová 110, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2023/2024 přijaty děti s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

Registrační číslo

Výsledek řízení

2

přijato

 

 

3

přijato

 

 

4

přijato

 

 

5

přijato

 

 

8

přijato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Teplice, Krteček, Okrajová 110 a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

V Teplicích dne 15. 5. 2023                                                           Hricková Ludmila

                                                                                                         ředitelka školy
 

Vážení rodiče předkládáme Vám informace k zápisu pro rok 2023/24.

Termín zápisu: 2. 5. 2023 od 9,00 do 12,00 hod.

Žádosti a přílohy osobně v MŠ.

Počet dětí předpokládané k přijetí: 5

 

DOKUMENTY K DOPLNĚNÍ, PODPISU A PODÁNÍ DNE 2. 5. 2023

1/ Žádost do mateřské školy 

2/ Vyjádření dětského lékaře/povinné vzdělávání nedokládají/.

3/ Seznámení s kriterii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  ve školním roce 2023/24.

4/ Prohlášení zákonných zástupců dítěte.

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

 

DORUČENÍ 

1/ Osobně v kanceláři mateřské školy.  

2/ Do datové schránky na adresu: dc8amxf

3/ Na adresu: mateřská škola Krteček, Okrajová  110,Teplice. 

             

1/ Ředitel ověří totožnost žadatelů dle občanského průkazu  a rodného listu dítěte.                                                              

 2/ Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.  

3/ Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

4/ Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 17. 5. 2023 od 10,00-11,00 hodin v kanceláři MŠ.

5/ Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen  18. 5. 2023 v 10,00 hod. a na stránkách MŠ www.skolkakrtecek.cz a na informační tabuli před budovou MŠ.

6/Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na adresu.

 

DOTAZY K ZÁPISU 

Telefon ředitelky MŠ 736 613 214

e-mail: ms.okrajova@volny.cz