Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

Zápis do mateřské školy Krteček pro rok 2022/2023


Okrajová 110, Teplice

 Mateřská škola KRTEČEK, Okrajová 110, Teplice


ms.okrajova@volny.cz

 


 

Na základě usnesení Rady města č. 0083/22 byl stanoven termín zápisu dětí pro školní rok 2022/2023:


dne: 3. 5. 2022 

od 8, 00 hod. do 15, 00 hod.

  • Místo zápisu - budova mateřské školy.
  • Od září 2022 předpokládáme počet přijatých dětí do mateřské školy :  9 dětí.  


CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU

1/ Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí. Vyjádření lékaře., tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Možnost vyzvednutí žádosti  přímo v MŠ.

2/ Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.

3/ Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii.

Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel. Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. 

Přihlášku je  možné doručit následujícími způsoby:

1. Osobním podáním ve škole. 

2.  e-mailem -  elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
3.  Poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
4. Do datové schránky školywyy4y4 odevzdání žádosti o přijetí.        

 

Po doručení žádosti jiným způsobem než osobním podáním škola zákonnému zástupci přidělí registrační číslo,  SMS na telefonní číslo uvedené v žádosti a potvrzení přijetí žádosti. Přidělení registračního čísla a oznámení o možnosti nahlížet do spisu.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po telefonické domluvě (736 613214) v kanceláři ředitelky mateřské školy dne
10. 5. 2022 od 10, 00 – 11,00 hod. 


24. 5. 2022 :  termín zveřejnění rozhodnutí.

  


O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.  O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


 Kritéria k přijímání dětí do MŠ k 1. 9. 2022 :

  1. Děti, které k 31.8.2022 dovrší 5 let a které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy- povinné předškolní vzdělávání.
  2. Děti, které k 31.8.2022 dovrší 4 let a které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).
  3. Děti, které k 31.8.2022 dovrší 3 let a které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).