Home   Zápis dětí

Zápis dětí

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO  ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín: 2.5.2019

Čas: 8.00 – 15.00 hod.

V den zápisu dítěte do mateřské školy se dostavte  a předložte:

1. Řádně vyplněnou žádost k přijetí dítěte do MŠ.

2. Rodný list dítěte

3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte- budou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Teplicích.

4. V případě rozvedených rodičů- pravomocný rozsudek o svěření dítěte do vlastní péče – kopii.

K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinnou předškolní docházku.

Žádost k přijetí dítěte do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ od 10.4. 2019 .

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí.

PŘEDPOKLÁDANÝ  POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ROK 2019/2020

JE 9 DĚTÍ.

Zápis dětí do MŠ.
Přijímání dětí do mateřské školy:

  • Do mateřské školy se podle zákona č.561/2004 Sb. § 34, odst.1 přijímání dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let
  • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce originál rodného listu
  • Při nástupu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením od dětského lékaře,že dítě je zdravé a schopné navštěvovat mateřskou školu a je řádně očkováno. To neplatí u dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.
  • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení dle správního řádu
  • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, na webových stránkách školy
  • ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte,jehož délka nesmí přesáhnout délku 3 měsíce
  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je povinné
  • při přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví-předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování.
  • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost
  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku – nesmí být překročena kapacita školy

 

Individuální vzdělávání dítěte (§34b šk.zák.)
Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince, místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§34b odst.2 šk. zák.).

Ředitel školy pak doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.
Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti paní učitelky a ředitelky školy. Bude se konat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání dítěte v termínu stanoveném školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
V případě zákonným zástupcem omluvené neúčasti dítěte na ověřování je školou stanoven náhradní termín do 5 pracovních dní.Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.
Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně vzdělávat.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.